FSSC 22000

Prerada salata i ostalog povrća se sprovodi u skladu sa standardom FSSC 22000.

Iceberg Salat Centar preradu salate i ostalog povrća vrši u skladu sa FSSC 22000 standardom.

Osnovni cilj primene ovog standarda jeste da se obezbedi praćenje i kontrola svih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora koji mogu uticati na bezbednost i ispravnost hrane u svim procesima proizvodnje.

Sistem bezbednosti hrane pomaže kompaniji da implementira preventivni sistem koji osigurava bezbednu proizvodnju prehrambenih proizvoda. FSSC 22000 je sertifikacija sistema bezbednosti hrane, koja obuhvata Priručnik o bezbednosti hrane, samu bezbednost hrane, HACCP procedure i FSSC listu revizije.

Bezbednost hrane je briga na svetskom nivou. Ne samo zbog zaštite zdravlja potrošača, već i zbog kontinuiranog efekta koji bezbednost hrane ima u međunarodnoj trgovini. Mnoge zemlje zahtevaju HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) pristup u svojim zakonima kao obavezu za prehrambene kompanije.

Glavni aspekti uslova bezbednosti hrane koji su zasnovani na HACCP bezbednosnom sistemu hrane:

- Kontinuirano učešće svih zainteresovanih strana u bezbednosti hrane u okviru šeme sertifikacije, uključujući vladine agencije koje su odgovorne za sigurnost hrane;

- Pragmatična izrada HACCP principa i koraci koji su pogodni za male kao i za velike prehrambene kompanije;

- Visok nivo skupa zahteva šeme sertifikacije;

- Praktična iskustva sa ovim sistemom od 1996. i veliki broj izdatih sertifikata na međunarodnom nivou;

- Šemu sertifikata primenjuje sve veći broj velikih, renomiranih i međunarodno orijentisanih sertifikacionih tela, pod akreditacijom svetski priznatog akreditacionog tela (Holandsko akreditaciono veće RVA).